Otsikko

EU:n tietosuojalain ja henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (533/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

SaMaKo Ky
Y-tunnus 2917709-6
puh. 044 0670100
e-mail: info(at)samako.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA /
YHTEYSHENKILÖ

Sanna Kouvalainen
puh. 044 0670100
e-mail: info(at)samako.fi

REKISTERIN NIMI
SaMaKo Ky:n asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
SaMaKo Ky:n asiakastiedon ylläpito.

Asiakasrekisteriä käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, laskutukseen,
asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä asiakkaan
luvalla yrityksen tekemää sähköpostiviestintää varten.

Tilauspyyntölomakkeen kautta tulleet yhteydenotot, jotka eivät johda asiakassuhteeseen


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri sisältää pääasiassa seuraavia henkilötietoja: nimi ja
yhteystiedot, suoramarkkinointikielto ja suostumukset, tietojen luovutuskiellot
ja suostumukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen
liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tilaukset ja tilauspyynnöt, asiakkaalta saatu tieto asiakassuhteen alkaessa ja
palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.


TIETOJEN KÄYTTÖ
Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin. Pääasiallisia yhteisiä käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen palveluiden toimittamiseen liittyen.

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja
kehittäminen.

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

Asiakassuhteen ylläpito

Sopimusten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.


TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen henkilöstöön kuuluvat henkilöt tämän
tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan. Rekisterin tietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käytössä oleviin järjestelmiin, jotka
on suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmät on
myös suojattu fyysisten laitetilojen suojaamisen ja käyttöoikeuksien avulla
sekä palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään
tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän
työntekijät sekä järjestelmien asiantuntijat.

REKISTERIN KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellon voi
tehdä puhelimitse tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle.


REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKAISUOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia
henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja
omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu
korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella SaMaKo Ky, Alinankuja
5, 74160 Iisalmi. Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat
korjaukset sekä niiden perusteet.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.